۱۳۹۶-۰۶-۰۶
۱۳۹۶-۰۶-۰۶

حضور ناظر فنی در طول انجام کار

کارشناس ارسالی از سمت شرکت که همان مشاور شما میباشد در تمام مراحل ارائه خدمات در کنار شما حضور خواهد داشت تا نظارت کاملی بر نحوه عملکرد تیم های اجرایی داشته باشد و شما میتوانید این اطمینان خاطر را داشته باشید که کلیه مراودات و ارتباطات شما با تیم های اجرائی از طریق مشاورتان صورت خواهد گرفت.