۱۳۹۶-۰۶-۰۶

عقد قرارداد

بعد از  توافقات صورت گرفته در رابطه با مراحل ارائه خدمات و برآورد هزینه مشخص شده توسط کارشناس ، کلیه این موارد در قرارداد ثبت و به امضای طرفین خواهد رسید.